Kako dobiti turistički vaučer?

Pravo na turistički vaučer ima svaki građanin Republike Srpske bez obzira na visinu ličnih primanja, koji ispunjava slјedeće uslove:

 • da je punolјetan,
 • da posjeduje državlјanstvo Republike Srpske,
 • ima prijavlјeno mjesto prebivališta u Republici Srpskoj,
 • da je rezervisao smještaj kod ugostitelјa direktno ili posredstvom turističke agencije koji su upisani u Evidenciju ugostitelјa i turističkih agencija koji ispunjavaju uslove za realizaciju šeme dodjele vaučera ( u dalјem tekstu. „Evidencija“),
 • koristi usluge smještaja u ugostitelјskom objektu za smještaj koji posluje van mjesta njegovog prebivališta.

Za ostvarivanje prava na turistički vaučer građanin Republike Srpskre je dužan  podnijeti Prijavu za dodjelu turističkog  vaučera Ministarstvu trgovine i turizma:

 • poštanskim putem ili neposredno na protokol Ministarstva u štampanom obliku ili
 • putem interneta ( e -mailom) ili
 • putem elektronske aplikacije.

Uz Prijavu  za vaučer potrebno je  dostaviti dva dokumneta i to:

 • potvrdu o rezervaciji smještaja  i
 • kopiju lične karte ili pasoša korisnika vaučera.

NAPOMENA: Svi lični  podaci i podaci o rezevaciji  navedeni u Prijavi za  vaučer moraju biti tačni i istiniti.

Ukoliko  najmanje dva lica namjeravaju koristiti turistički vaučer radi plaćanja troškova smještaja (noćenje sa doručkom)  u jednoj smještajnoj jedinici u minimalnom trajanju  od četiri  noćenja zaredom  u jednom ili više ugostitelјskih objekata za smještaj ( zajednički turistički aranžman) , dužni su podnijeti pojedinačnu Prijavu za vaučer.

Za poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov sa sticanje svojstva korisnika vaučera, Prijavu za vaučer podnosi zakonski zastupnik, roditelј, odnosno staratelј.

Ukoliko je prijava za vaučer nepotpuna, odnosno dokumentacija uz prijavu nekompletna, podnosilac će se pozvati da prijavu uredi, odnosno da dostavi potrebnu dokumentaciju u naknadno određenom roku.

Ministarstvo na odgovarajući način dostavlјa turistički vaučer korisniku vaučera , i to:

 • poštanskim putem preporučenom pošilјkom sa povratnicom na naznačenu adresu prebivališta korisnika vaučera u Prijavi za vaučer,
 • elektronskim putem posredstvom elektronske aplikacije,
 • uz saglasnost korisnika vaučera, dostavlјanjem vaučera ugostitelјu iz Evidencije ( kod kojeg je rezevisana usluga smještaja)  ili turističkoj agenciji ( koja je organizovala  aranžan kod ugostitelјa iz Evidencije) , uz obavještenje korisniku vaučera o izvršenoj dostavi.
 • uz saglasnost korisnika vaučera, dostavlјanjem  turističkoj organizaciji jedinice lokalne samouprave ( grada /opštine)  koja posluje u mjestu prebivališta korisnika vaučera.

Ugostitelј je dužan da usluge smještaja (noćenje sa doručkom) pruži korisniku vaučera lično, u ugostitelјskom objektu za koji je izdata potvrda o rezervaciji i  koji posluje  van mjesta prebivališta korisnika vaučera. Ugostitelј uvidom u ličnu kartu ili pasoš  korisnika vaučera utvrđuje identitet korisnika vaučera.

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi i sa istim  se može plaćati samo usluga smještaja koja uklјučuje noćenje sa doručkom.

Ugostitelј, odnosno turistička agencija ( u slučaju da je turistička agencija organizovala smještaj u ime i za račun korisnika vaučera)   naplaćuju  korisniku vaučera uslugu smještaja (noćenje sa doručkom)  umanjenu za vrijednost vaučera.

Ugostitelј, odnosno turistička agencija  korisniku vaučera izdaje fiskalni, odnosno odgovarajući račun  za pružene usluge. Ukoliko ukupna cijena pružene usluge (noćenje sa doručkom)  prelazi iznos vaučera korisnik vaučera će  razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.

U slučaju da je vrijednost vaučera veća od vrijednosti  pružene usluge ( noćenje sa doručkom)  korisnik vaučera predaje vaučer ugostitelјu, kao način plaćanja, bez mogućnosti povrata razlike u cijeni.

 

Osnovne informacije o turističkim vaučerima

Besplatna usluga apliciranja za turistički vaučer

 

 

Did you like this? Share it!

Leave Comment

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je praznaPovratak na trgovinu